MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
KOSTRZYNA NAD ODRĄ "PRZYSZŁOŚĆ"

PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ          

 

 
 

 

Przyszłość zaczyna sie dziasiaj

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE DZISIAJ

 
   

 

STATUT

MIEJSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU KOSTRZYNA NAD ODRĄ

„P R Z Y S Z Ł O Ś Ć”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1.  

 2. Miejskie Stowarzyszenie Rozwoju Kostrzyna nad Odrą „Przyszłość”  zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 4. Stowarzyszenie w założeniach statutowych spełnia wymogi Organizacji Pożytku Publicznego w myśl art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Kostrzyn nad Odrą.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności kostrzyńskiej w sferze określonej celami zawartymi w niniejszym Statucie.

§ 3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działalność zapewniająca  rozwój Kostrzyna nad Odrą,  polegająca na wspieraniu władz samorządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego miasta.

2. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel :

1)  Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy trans-granicznej i integracji z Unią Europejską przy jednoczesnej dbałości o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz zachowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2)  Organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście działań indywidualnych i społecznych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3)  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i osiągania kolejnych awansów zawodowych.

4)  Działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich, upowszechniania i ochrony praw dzieci i kobiet.

5) Edukację społeczności kostrzyńskiej w obszarze wiedzy o ludziach niepełnosprawnych i sposobach udzielania im pomocy na zasadach wolontariatu.

6)  Przeciwdziałanie powiększaniu się bezrobocia oraz likwidację obszarów ubóstwa.

7)  Dbałość o dobra kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych

w tym otoczenie szczególną opieką Starego Kostrzyna.

8)   Promowanie walorów turystycznych miasta i jego okolic, popularyzację miejsc o znaczeniu historycznym i przyrodniczym.

9)   Działanie na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości przy jednoczesnym utrwalaniu świadomości ekologicznej, chronieniu zwierząt  i dziedzictwa przyrodniczego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. rozpowszechnianie wśród pracowników administracji publicznej, działaczy samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych wiedzy dotyczącej procesów integracyjnych i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

 2. koordynowanie działań zmierzających do pozyskania funduszy pomocowch.

 3. organizowanie warsztatów, kursów i seminariów i innych form podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych w szczególności  dla osób poszukujących pracy.

 4. opiniowanie przedsięwzięć komunalnych o charakterze transgranicznym oraz sporządzanie związanych z tym ekspertyz.

 5. współudział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym i krajoznawczym podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta.

 6. wydawanie czasopism, broszur i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 7. wykorzystanie nowoczesnych sposobów przekazu  informacji ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

§ 7a

 

 1. Do realizacji celów Zarząd może powołać sekcje skupiające członków na podstawie szczególnych zainteresowań, wspólnoty środowiskowe, inne formy organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Utworzone podmioty mają prawo posługiwania się nazwą stowarzyszenia uzupełnioną o człon odpowiadający charakterowi ich działalności

 

§ 8

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.

 3. Strukturę organizacyjną, zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 5. Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osobom  z którymi pracownicy pozostają związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi.

2)      Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)      Wykorzystanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4)      Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych.
 2. członków wspierających.
 3. członków honorowych.

 

 

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w krzewienie idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 5. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

 6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

 

§ 12

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)   czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

2)   uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3)   zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4)   korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi;

5)   noszenia odznaki organizacyjnej;

6)   zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)   aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;

2)      regularnego opłacania składek;

 

§ 13

 

1.  Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 11 pkt1. za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w pracach statutowych władz Stowarzyszenia tylko z głosem doradczym;

3.  Członek wspierający obowiązany jest do właściwego wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

4.  Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich;

 

 

§ 14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)   skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;

4)   wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwal, postanowień i regulaminów;

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

6)  pozbawienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. W przypadkach określonych w ust.1 pkt3) i pkt 4) orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny podjętej decyzji oraz informując o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia.

 2. Tryb postępowania przedstawiony w ust. 2 stosuje się również w stosunku do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 15

 

 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd Stowarzyszenia;

3)      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 1. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 4 członków.

 2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 16

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 17

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze dodatkowych wyborów.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, dacie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są przyjmowane w obecności

 •  przy pierwszym głosowaniu – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,

 •  przy drugim głosowaniu - wyznaczonym w tym samym dniu w odstępie co najmniej 15 minut    od pierwszego głosowania – dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

 

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze zgodnie z §16 ust. 1.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępcą, sekretarz, wybrane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

5.       Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium ani powołanych przez Walne Zebranie Członków komisji.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może się odbyć w każdym czasie.

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy;

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej

3)      na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

8.      W przypadkach określonych w pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia (złożenia) stosownego wniosku (żądania) Zarządowi.

9.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.      zmiana statutu.

3.      uchwalanie regulaminów

4.      uchwalanie budżetu

5.      wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia.

6.    ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek.

7.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.

8.   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia.

9.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa.

10.  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.

11.  podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

12.  podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości

13.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

 

§ 21

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i  uchwałami    Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu za co ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa z nie więcej niż 7 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i członków.

3. Zasady działania Zarządu ustala „Regulamin” uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego.

6. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

    Biuro działa w oparciu o „Regulamin” uchwalony przez Zarząd.

 

§ 22

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

            1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

            2) określenie szczegółowych kierunków działania;

            3) ustalanie budżetu i preliminarzy;

            4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

            5) uchwalanie „Regulaminów”;

            6) powoływanie sekcji, wspólnot środowiskowych  i innych form organizacyjnych    oraz określanie ich zadań;

            7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

            8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

            9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

            10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

            11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

            12) składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

           

 Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem  Stowarzyszenia powoływanym do sprawowania kontroli oraz nadzoru nad jego działalnością i nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

3.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1)   skazane   prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwa z winy umyślnej;

2)  będące   członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostające z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

 

§ 24

 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.   Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

2.  Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3.  zwołanie  Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie.

4.  składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

5.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 25

 

1. Komisja rewizyjna może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków ma również prawo żądać zwołania posiedzenia Zarządu.

2.  Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 26

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 27

 

1.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)   składki członkowskie;

2)   dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

3)    dotacje;

4)    darowizny, zapisy i spadki;

5)    wpływy z działalności statutowej;

6)    środki pochodzące z ofiarności prywatnej-zbiórki publiczne.

2.   Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być jak najszybciej przekazywane na konto.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia wg zasad ustalonych przez Zarząd.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 28

 

1.   Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

2.  Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29

 

1.   Uchwalanie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

do głosowania.

2.   Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy  sprawy te zostały umieszczone w porządku zebrania.

3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (DZ.U. Nr 79 poz. 855  z  2001 r.).

 

 

§ 30

 

Przepisy końcowe

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

Przewodniczący

…………………………..

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do strony głównej