MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
KOSTRZYNA NAD ODRĄ "PRZYSZŁOŚĆ" 

PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ         

 

 
 

 

Przyszłość zaczyna sie dziasiaj

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE DZISIAJ

 
   

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działalność zapewniająca  rozwój Kostrzyna nad Odrą,  polegająca na wspieraniu władz samorządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego miasta.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel :

Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy trans-granicznej i integracji z Unią Europejską przy jednoczesnej dbałości o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz zachowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście działań indywidualnych i społecznych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i osiągania kolejnych awansów zawodowych.

Działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich, upowszechniania i ochrony praw dzieci i kobiet.

Edukację społeczności kostrzyńskiej w obszarze wiedzy o ludziach niepełnosprawnych i sposobach udzielania im pomocy na zasadach wolontariatu.

Przeciwdziałanie powiększaniu się bezrobocia oraz likwidację obszarów ubóstwa.

Dbałość o dobra kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych w tym otoczenie szczególną opieką Starego Kostrzyna.

Promowanie walorów turystycznych miasta i jego okolic, popularyzację miejsc o znaczeniu historycznym i przyrodniczym.

Działanie na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości przy jednoczesnym utrwalaniu świadomości ekologicznej, chronieniu zwierząt  i dziedzictwa przyrodniczego.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do strony głównej